White Wood Nieruchomości — Polityka Serwisu Internetowego | Agencja nieruchomości – Trójmiasto | White Wood

Najważniejsi są ludzie

Nic nie tworzy tak ogromnego potencjału naszego biura, jak osoby, które je tworzą. Wartości, które są dla nas ważne to profesjonalizm, kompetencje i kultura. Są one filarami naszej pracy.

Skontaktuj się z nami

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WHITEWOOD.PL z dnia 10/02/2022

 1. CO OZNACZAJĄ WYRAŻENIA UŻYTE W POLITYCE (DEFINICJE)?
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Administrator – WHITE WOOD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, kod pocztowy 81-373 przy ul. Armii Krajowej 24/11, posiadająca numer NIP 5862343284 oraz numer REGON 382933253.
  3. Polityka RODO – niniejsza polityka prywatności.
  4. Serwis internetowy – serwis internetowy pod adresem www.whitewood.pl.
  5. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z korzystaniem przez tę osobę z Serwisu internetowego.
  6. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (Podmiocie danych); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2.  

 3. JAKI JEST CEL POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Niniejsza polityka stanowi realizację przepisów RODO, które nakładają na Administratora obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka prywatności Serwisu opisuje w jakich okolicznościach i na jakich zasadach Administrator przetwarza dane Użytkowników, zgromadzone podczas korzystania z Serwisu internetowego.
 4.  

 5. KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
    
   Administrator

  1. Dane osobowe przetwarzane są w pierwszej kolejności przez Administratora w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego. Dane osobowe są przetwarzane w związku z użytkowaniem przez Podmioty danych Serwisu internetowego oraz umieszczonych tam funkcjonalności.
  2.  
   Odbiorcy danych

  3. W związku z realizacją usług dostępnych w serwisie i jego obsługą, Administrator może ujawnić dane osobowe Podmiotów danych, podmiotom trzecim, będą to zwłaszcza dostawcy rozwiązań informatycznych, odpowiedzialni za obsługę Serwisu internetowego, podmioty będące operatorami płatności, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne. Jest to ograniczony krąg podmiotów, uzasadniony okolicznościami przetwarzania.
 6.  

 7. CZYJE DANE SĄ PRZETWARZANE (KIM SĄ PODMIOTY DANYCH)?
  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Podmiotów danych użytkujących Serwis internetowy, w tym zwłaszcza osób, które dokonują zakupów w sklepie internetowym i wypełniają formularz kontaktowy.
 8.  

 9. W JAKIM CELU DANE SĄ PRZETWARZANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE?
    
   Korzystanie z Serwisu przez Podmioty danych

  1. Administrator przetwarza Dane osobowe Podmiotów danych użytkujących Serwis internetowy (w tym także adres IP lub inne podobne identyfikatory). Przetwarzanie może odbywać się za pośrednictwem plików cookies i podobnych:
   1. w celu kontaktu z Podmiotem danych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), czyli – podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   2. w celach analitycznych i statystycznych – w takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na tym, że analizuje on aktywność Podmiotów danych Serwisu internetowego;
   3. w określonych, ograniczonych przypadkach, przetwarzanie może mieć miejsce w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (tj. prawnie uzasadniony interes Administratora
 10.  

 11. PRZETWARZANIE DANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH
  1. W ramach Serwisu internetowego, Administrator wykorzystuje pliki cookies, aby dostarczać Podmiotowi danych, usługi drogą elektroniczną oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Administrator oraz osoby, które z nim współpracują w ramach utrzymania i obsługi Serwisu internetowego (np. podmioty, które świadczą usługi analityczne oraz statystyczne) mogą korzystać z plików cookies, aby przechowywać informacje oraz uzyskiwać do nich dostęp – na urządzeniu końcowym Podmiotu danych (czyli urządzenia elektronicznego, z którego Podmiot danych korzysta do odwiedzenia Serwisu internetowego).
  2. Pliki cookies mogą mieć charakter – niezbędnych plików cookies. W takim wypadku ich wykorzystanie jest podyktowane niezbędnością dla dostarczenia Podmiotowi danych usług, które znajdują się w Serwisie internetowym. Podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Niezależnie od niezbędnych plików cookies, mogą też być stosowane przez Administratora funkcjonalne i analityczne pliki cookies. Te pierwsze są stosowane w celu dostosowania Serwisu internetowego do wyborów Podmiotu danych (poprzez ich zapamiętanie). Analitycznie pliki cookies pozwalają na określenie informacji takich jak liczba wizyt w Serwisie internetowym. Pozwalają Administratorowi monitorować natężenie ruchu na poszczególnych elementach Serwisu internetowego i poprawiać jego wydajność. Podstawą tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 12.  

 13. JAK DŁUGO DANE SĄ PRZETWARZANE?
  1. Dane są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których ma to miejsce (czyli w zależności od danej funkcjonalności Serwisu internetowego). Okres przetwarzania może wynikać z przepisów prawa, gdy to one stanowią podstawę przetwarzania.
  2. Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – dane są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu Podmiotu danych do tego przetwarzania, w zależności co nastąpi wcześniej.
  3. W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem – przetwarzanie na tej podstawie, ma miejsce do momentu rozwiązania umowy.
  4. Jeżeli przetwarzanie Danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń (jak również obrony przed roszczeniami) – podstawowy okres przetwarzania Danych osobowych, może ulec wydłużeniu o okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Podmiotu danych.
  5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, takie dane przetwarzane na będą do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta. Cofnięcie zgody nie niweczy legalności przetwarzania do tego momentu.
 14.  

 15. JAKIE SĄ UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych (ich treści posiadanych przez Administratora), żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, jak również prawo do przenoszenia tych danych, sprzeciwu względem przetwarzania, jak również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
  2. Jeśli Dane osobowe Podmiotu danych są przetwarzane na podstawie zgody – Podmiot danych ma prawo wycofać tę zgodę w każdym momencie poprzez kontakt z Administratorem (zobacz poniżej punkt 9).
  3. Podmiot danych może złożyć sprzeciw odnośnie przetwarzania jego Danych osobowych – jeśli odbywa się ono dla celów marketingowych (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora). Jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, ale w innym celu niż wyżej wymieniony, sprzeciw można złożyć z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Użytkownika.
  4. Pełna informacja odnośnie uprawnień Podmiotu danych w zakresie Danych osobowych, dostępna jest w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora (również dostępna w Serwisie internetowym).
 16.  

 17. JAK ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ UPRAWNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTÓW DANYCH?
  1. Podmioty danych mogą zgłaszać swoje żądania:
   1. Pocztą tradycyjną na wskazany na wstępie adres Administratora.
   2. Na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@whitewood.pl
  2. Administrator udzieli odpowiedzi w terminie miesiąca.
  3. Administrator może zgłosić się do podmiotu zgłaszającego żądanie o uzupełnienie określonych danych, jeśli będzie to niezbędne dla podjęcia czynności związku ze zgłoszeniem.

 18.  

 19. CZY PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?
  1. Co do zasady podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może powodować utrudnienie lub uniemożliwienie zamierzonego celu przetwarzania tych Danych osobowych.
 20.  

 21. CZY DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE SĄ POZA EOG?
  1. Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, różni się od tego, który obowiązuje na jego terenie – Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG wyłącznie kiedy jest to konieczne (uzasadnione) i przy zastosowaniu odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych. W szczególności zapewnienie tej ochrony może polegać na stosowaniu standardowych klauzul umownych.
 22.  

 23. JAK ADMINISTRATOR DBA O BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH DANYCH?
  1. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie, że Dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione oraz tylko w zakresie, który jest niezbędny dla celów przetwarzania. W celu zapewnienia odpowiedniego standardu ochrony, w przedsiębiorstwie Administratora wprowadzona została polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym, w których zawarto procedury i wytyczne pozwalające zapewnić odpowiedni poziom ochrony.
  2. W przypadku wycieku danych, Administrator powiadomi Podmioty danych, których takie zdarzenie będzie dotyczyć w sposób i terminie przewidziany przepisami prawa.
White Wood Nieruchomości sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego united union flagDowiedz się więcej